Tuesday, August 5, 2008

Aleksandr Solzhenitsyn

R.I.P., Gospodin Solzhenitsyn. Do svidaniya.

No comments: